KOMUNIKAT O XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

„O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA”

Nie da się żyć na świecie i nie być tym światem zainteresowanym. Świat jest wielką „łodzią”, w której siedzimy wszyscy. To wszystko, co dzieje się na tej „łodzi” lub wokół niej dotyczy nas wszystkich. Ważne jest, aby ten świat był ludzki, przyjazny dla człowieka. Taki świat mogą (i powinni) budować ludzie, dlatego ważne jest aby człowiek miał „ludzką” twarz, aby był wrażliwy, zatroskany (nie tylko o samego siebie). Poezja jest wyrazem owej największej wrażliwości jaka mieści się w człowieku. Ona potrafi budować ową wrażliwość, jakby powiększać ludzką duszę. Mając świadomość tych prawd przystępujemy do organizacji XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Organizatorami są: Rzym.-Katol. Parafia św. Maksymiliana, Urząd Gminy i Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy z określonym dorobkiem twórczym i twórcy początkujący. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie – w terminie do 27 maja 2012 r. - zestawu czterech wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu. Liczymy na bezwzględną uczciwość autorów (ową „ludzką” twarz): prosimy o nadsyłanie wierszy, które nigdzie wcześniej nie były nagradzane ani drukowane, ani takich, które zostały wysłane na kilka konkursów, gdyż często występuje dublowanie nagród, co nie jest zbyt uczciwe. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, krótką notkę biograficzną. Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, które nadejdą po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub te, które zostaną przesłane drogą mailową oraz zestawy posiadające więcej wierszy niż przewiduje konkursowy komunikat. 

Organizatorzy przewidują nagrody główne, pieniężne (1000. 800, 600) oraz wyróżnienia główne i dodatkowe. Ponadto organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. W tej edycji po raz pierwszy planujemy zaproszenie laureatów na dwa dni do Krośnic, co umożliwi poznanie przepięknych terenów naszej Gminy. O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury. Uroczyste finały (prezentacja laureatów, wręczenie nagród) odbędą się 13 października 2012 r. Nie przewidujemy możliwości wysyłania nagród pocztą ani imiennego powiadamiania wszystkich uczestników o wynikach – nie przewidujemy też możliwości prowadzenia indywidualnej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów ani odsyłania nadesłanych wierszy. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie lub okolicznościowym tomiku.

W konkursie przewidziane są trzy kategorie: KATEGORIA MŁODZIEŻOWA (skrót: MŁ - do 20 lat), KATEGORIA OGÓLNA (skrót: OG) oraz KATEGORIA REGIONALNA (skrót: REG – dwie możliwości: 1. poeta mieszka w powiecie milickim lub w którymś sąsiadującym; 2. treść wierszy nawiązuje do Ziemi Krośnicko-Milickiej). Wiersze należy nadsyłać na adres: 

KS. WACŁAW BURYŁA – UL. POLNA 2 – 56-320 KROŚNICE

 

KOM. 693 104 588 - TEL. (wieczorami): 71 – 38 30 913

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

 ogłasza

 

X Ogólnopolski Konkurs Literacki

im. Stanisława Grochowiaka

organizowany pod patronatem
Prezydenta Miasta Leszna

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie oraz Urząd Miasta Leszna

Regulamin:

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno początkujący twórcy, jak i autorzy

z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.Uczestnicy nadsyłają jeden zestaw poetycki (od jednego do trzech utworów), lub jeden utwór prozą (nowela, opowiadanie, esej), lub jeden utwór dramatyczny, lub jedno słuchowisko radiowe nienagradzane w innych konkursach oraz niepublikowane w całości w którymkolwiek z mediów.

Prace należy nadsyłać w maszynopisie (objętość utworu nie może wynosić więcej niż 30 stron formatu A4*),

w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem) wraz z dołączoną kopertą podpisaną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: imię i nazwisko autora, dokładny adres (jeżeli jest, to także adres e-mail), numer telefonu oraz krótką notkę biograficzną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercie „Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”.Prace niespełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w połowie listopada 2012 r.

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia za najlepsze utwory w każdej kategorii oraz wyróżnienie specjalne za najlepszy utwór z motywem leszczyńskim. Finaliści otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez organizatorów

i fundatorów. Pula nagród wynosi 10 000 zł.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani listownie lub pocztą e-mail przez organizatorów oraz zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci zobowiązani są do udziału w tej uroczystości i zaprezentowania fragmentu nagrodzonego utworu. Autorzy przyjeżdżają na koszt organizatora. Informacje o wynikach znajdą się na stronie internetowej MBP www.mbpleszno.pl.

Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście w dniu finału. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele działalności kulturalnej prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska finalistów, fotografii z uroczystości wręczenia nagród, a także do publikacji i prezentacji nagrodzonych utworów bez dodatkowego honorarium. Nie wysyłają także indywidualnych podziękowań za udział w konkursie.

W sprawach spornych dotyczących Konkursu decyzje podejmują organizatorzy.

Z chwilą ogłoszenia X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka prace nadesłane na konkurs poprzedni – poza nagrodzonymi i wyróżnionymi – zostaną komisyjnie zniszczone.

 


*) wymogi edytorskie: format strony A4, marginesy 2,5 cm; zapis w MS Word Times New Roman – plik .doc. ; pismo 12 pkt, interlinia 1,5

Informacje:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno;  tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; www.mbpleszno.pl.

   
W związku z przypadającą w tym roku
85. rocznicą śmierci Stefana Żeromskiego
   
Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
– Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie
oraz Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego “Uzdrowisko Nałęczów”
w Nałęczowie
OGŁASZAJĄ

VII Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich 
im. Stefana Żeromskiego

    
Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany zarówno do twórców mających dorobek literacki, jak i debiutantów oraz młodzieży szkolnej. Tematyka prac powinna nawiązywać do problematyki poruszanej przez Stefana Żeromskiego, biografii pisarza, szczególnie  w odniesieniu do jego związków z Nałęczowem.
 
Na konkurs można wysyłać utwory (eseje, analizy, komentarze) niepublikowane wcześniej w całości ani we fragmentach, o objętości do 10 stron maszynopisu. Ilość  prac dowolna.
  
Prace w  trzech egzemplarzach, opatrzone godłem (pseudonimem), z dołączoną kopertą z tym samym godłem, zawierającą informację o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu) należy przesyłać na adres:
   

  
Muzeum Stefana Żeromskiego
ul. Żeromskiego 8, 24-150 Nałęczów
   
 w terminie do 31 maja 2010 roku
    

    
Jury przyzna nagrody pieniężne dla twórców dorosłych i nagrody rzeczowe dla młodzieży szkolnej oraz wyróżnienia honorowe. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada 2010 roku w 85. rocznicę śmierci Patrona konkursu. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani listownie i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród.

   

Prace nadesłane na konkurs pozostają u organizatorów, którzy podejmą starania o publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w całości lub we fragmentach. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
    
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania utworów bez dodatkowego honorarium.
    
Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych  w informacjach o wynikach konkursu i publikacjach pokonkursowych.
  
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:
(81) 501 47 80
lub na stronie internetowej:
www. zamek-lublin.pl
   
Maz_ak_Ks-logo.gif
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
ogłasza VII edycję konkursu

MAZOWIECKA AKADEMIA KSIĄŻKI

realizowaną we współpracą
z Agencją Wydawniczą "Egros"

    
Na konkurs można zgłaszać ukończone, ale nigdzie dotychczas niewydane książki o tematyce związanej z szeroko rozumianymi tradycjami, historią lub kulturą Mazowsza – w tym Warszawy, mieszczące się w jednej z trzech kategorii:
  • nauki historyczne (historia, historia sztuki, etnografia, muzykologia, archeologia itp.),
  • eseistyka kulturalna,
  • literatura piękna (wszystkie gatunki i formy literackie)
Spośród zgłoszonych tekstów jury wybierze trzy książki, które zostaną wydane drukiem przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i Agencję Wydawniczą "Egros".
  
Zgłoszenia do konkursu należy zgłaszać na Formularzu Zgłoszeniowym w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie w dni powszednie w godz. 10.00-14.00 w pokoju 4C
   

  
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
ul. Elektoralna 12, Warszawa
tel. (22) 586 42 45
    
 w terminie do 30 września 2010 roku
    

    
Do formularza należy dołączyć ukończoną książkę (w postaci maszynopisu)

   

Więcej informacji o konkursie, w tym "Regulamin konkursu" oraz "Formularz zgłoszeniowy" można uzyskać na stronie:
www.mckis.waw.pl

dy Literackiej im. Jerzego Żuławskiego
    

   
W 2009 roku ma miejsce 2. edycja Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, przyznawanej za dzieła utrzymane w konwencji fantastyki, opublikowane w roku ubiegłym. Jury złożone z literaturoznawców i krytyków literackich obradujące pod przewodnictwem prof. Antoniego Smuszkiewicza przyznaje Główną Nagrodę oraz Złote i Srebrne Wyróżnienie. Nagroda objęta jest patronatami m. in. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Fundacji Kultury i Festiwalu Nauki w Warszawie. Festiwal Nauki jest wyłącznym sponsorem Nagrody.
   
Uroczyste ogłoszenie laureatów
odbędzie się w Domu Literatury w Warszawie
w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89,

dnia 27 października 2009 roku o godz. 18.00
   
Podczas sesji literackiej jurorzy Nagrody prof. Antoni Smuszkiewicz, dr Edyta Rudolf i dr Jerzy Szeja przedstawią nagrodzone dzieła oraz ich twórców.
Fragmenty utworów odczyta Adam Bauman. Impreza jest otwarta, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
      
Więcej informacji o Nagrodzie znajduje się pod adresem
http://zimniak.art.pl/n/

oraz
http://zulawski.nast.pl/
    
Pod drugi z wymienionych adresów zapraszamy do literackiego Salonu, w którym autorzy nominowanych utworów wypowiadają się o polskiej literaturze i swojej twórczości.
     
Andrzej Zimniak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nagrody
2024  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa  Created by Frazeologia.pl