Nagroda im. Adama Włodka 2015

Fundacja Wisławy Szymborskiej zbiera zgłoszenia do 2. edycji Nagrody im. Adama Włodka.

Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.

Nagrodę tę Fundacja przyznaje za przedstawiony projekt przygotowywanej książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub translatorskim.

Nagroda przyznawana jest raz do roku, jej łączna wysokość wynosi do 50 tysięcy złotych, może być ona podzielona między kilku laureatów.

Zarząd Fundacji wybiera najciekawsze artystycznie projekty, w razie potrzeby powołuje ekspertów posiadających głos doradczy.

Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2015.

Termin rozstrzygnięcia: do 15 lutego 2016.

W tym roku zgłoszenia do konkursu  mogą nadsyłać osoby urodzone nie wcześniej niż w 1980 roku.

 

Laureatami konkursu o Nagrodę im. Adama Włodka za rok 2014 zostali Mikołaj Łoziński oraz Miłosz Waligórski.

Fundacja Wisławy Szymborskiej, ustanawiając Nagrodę im. Adama Włodka, wypełnia zapis testamentowy zmarłej w 2012 roku Noblistki. Fundacja jest jedynym fundatorem i organizatorem Nagrody.

 REGULAMIN NAGRODY IM. ADAMA WŁODKA

 

1.      Nagroda im. Adama Włodka, zwana dalej Nagrodą, jest przyznawana corocznie przez Fundację Wisławy Szymborskiej, zwanej dalej Fundacją, za najlepszy projekt lub projekty pracy literackiej lub literaturoznawczej (poezja, proza, esej, przekład, rozprawa badawcza, praca krytyczna).

2.      Nagroda ma postać stypendium pieniężnego i służy realizacji nagrodzonego projektu lub projektów pracy literackiej lub literaturoznawczej.

3.      Wysokość Nagrody na dany rok ustala Zarząd Fundacji, z tym że łączna jej wysokość wynosi  do 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) PLN brutto. Wysokość Nagrody ustalona przez Zarząd Fundacji na dany rok podawana jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji o wysokości Nagrody na stronie internetowej Fundacji. Nagroda może być przyznana jednocześnie kilku osobom; w takim przypadku Nagroda zostaje podzielona pomiędzy te osoby.

4.      O Nagrodę może się ubiegać osoba, która ma w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku książkę, i która w dniu 1 stycznia roku przyznawania nagrody nie ukończyła 35 roku życia.

5.      Osoby ubiegające się o Nagrodę w 2015 roku nadsyłają swoje zgłoszenia pocztą do Fundacji Wisławy Szymborskiej (pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków) do dnia 30 listopada 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego).

6.      Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      opis całości projektu oraz wskazanie tej jego części, która zostanie zrealizowana w ramach Nagrody (max. 20 tys. znaków),

2)      plan przewidywanych wydatków związanych z realizacją projektu,

3)      uzasadnienie starania się o Nagrodę,

4)      życiorys,

5)      listę publikacji,

6)      dane kontaktowe,

7)      dwie rekomendacje pochodzące od osób będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie i zaznajomionych z projektem.

7.      Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć inne dokumenty, które uznają za stosowne.

8.      Oceniając zgłoszenia, Zarząd Fundacji bierze przede wszystkim pod uwagę oryginalność i wartość merytoryczną projektu.

9.      Ocenie podlegają jedynie te zgłoszenia, które spełniają wszystkie wymogi formalne przewidziane niniejszym regulaminem.

10.  Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Zarząd Fundacji, który ma prawo do powołania zespołu ekspertów opiniujących nadesłane zgłoszenia. Ich nazwiska pozostają niejawne.

11.  Nagroda wypłacana jest laureatowi po ogłoszeniu decyzji o jej przyznaniu w terminie nie dłuższym niż 21 dni, w sposób ustalony z laureatem.

12.  Przyjmując Nagrodę, laureat zobowiązuje się do zrealizowania (zakończenia) projektu lub części projektu (w przypadku gdy jedynie dana część projektu będzie realizowana w ramach Nagrody) w ciągu roku od dnia publicznego ogłoszenia decyzji o jej przyznaniu, a także zobowiązuje się do przekazania Zarządowi Fundacji, w ciągu 3 miesięcy od  dnia zakończenia projektu lub części projektu efektów swoich prac nad projektem w formie pliku elektronicznego oraz informacji o działaniach na rzecz publikacji.

13.  Laureat zobowiązuje się do umieszczenia w publikacji informacji o Nagrodzie: „Książka / praca powstała dzięki Nagrodzie im. Adama Włodka przyznanej przez Fundację Wisławy Szymborskiej” oraz logotyp Fundacji.

Regulamin powyższy znajduje się także na stronie Fundacji:

http://www.szymborska.org.pl/regulamin-nagrody-adama-wlodka.html

2024  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa  Created by Frazeologia.pl