NOMINACJE DO NAGRODY LITERACKIEJ
IM. JERZEGO ŻUŁAWSKIEGO 
W 2009 ROKU
    

Znane już są utwory, które uzyskały nominację w drugiej edycji Nagrody im. Jerzego Żuławskiego. Podobnie jak w ubiegłym roku, w konkursie biorą udział dzieła utrzymane w konwencji fantastyki, a w inicjacyjnym głosowaniu zaproszonych opiniotwórczych czytelników (elektorów) wyłaniane są nominacje do Nagrody. Laureaci zostaną wybrani w drugim etapie przez jury, składające się z literaturoznawców, a werdykt zostanie ogłoszony jesienią. Nagrodzie patronują m.in. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oraz Fundacja Kultury.
    
Oto nominowane powieści, wymienione w kolejności wg liczby uzyskanych głosów:

1. "Kameleon", Rafał Kosik
2. "Miasto dusz", Wojciech Szyda
3. "Zadra" (1. tom), Krzysztof Piskorski
4. "Fryne hetera", Witold Jabłoński
5. "Chwała ogrodów", Anna Brzezińska i Grzegorz Wiśniewski
6. "Ziemia niczyja", Anna Brzezińska

    
W kategorii opowiadania żaden utwór nie uzyskał nominacji (nie otrzymał 20% ważnych głosów, co było regulaminowym wymogiem), natomiast 5 utworów z początku listy otrzymało rekomendację dla jury do dalszych etapów procedury. Oto wskazane utwory, wymienione w kolejności alfabetycznej wg autorów:
"Wesele dusz", Marek Baraniecki       
"Światy Dantego", Anna Kańtoch       
"Ekumenizm", Jakub Nowak   
"Podworzec", Wit Szostak      
"Maniera tenebrosa", Szczepan Twardoch
    
Więcej informacji na temat Nagrody znajduje się pod adresem
http://zimniak.art.pl/n/

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
OGŁASZA

XVII OGóLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
"DAĆ ŚWIADECTWO" 2009

1. Cele Konkursu:
- ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
- inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
- popularyzowanie współczesnej poezji.
 
2. Warunki Konkursu:
Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców - zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;

warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego;

każdy utwór należy podpisać godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, wiekiem oraz dorobkiem twórczym - krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagrodach literackich, zdjęcie - najlepiej w formie elektronicznej);

opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do koperty z wierszami);

zestawy nie zawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane;

opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu;

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;

nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu;

prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;

Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2009 roku;

Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;

materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2009 roku;

w przypadku nie wywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody;

pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów;

autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wymienieni na stronie internetowej www.lamelli.com.pl najpóźniej 22 maja 2009;

Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz kosztów wyżywienia i noclegów.


Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2009 r.
(decyduje data stempla pocztowego)

Prace konkursowe należy przesłać na adres:
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków
 

z dopiskiem: „OKP Dać świadectwo”. 

ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 29 maja 2009 roku o godz. 16.00 (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu).
 
Aktualne informacje o konkursie można uzyskać również za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl, lub pisząc na adres akosciuszko(at)lamelli.com.pl

Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników
do potrzeb konkursowych

Ogłoszenie werdyktu Jury
Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

W tym roku ma miejsce 1. edycja Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, przyznawanej za dzieła utrzymane w konwencji fantastyki, opublikowane w 2007 roku. Jury złożone z literaturoznawców i krytyków literackich obradujące pod przewodnictwem prof. Antoniego Smuszkiewicza przyznaje główną Nagrodę oraz Złote i Srebrne Wyróżnienie. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich objął Nagrodę patronatem.
Decyzją Jury lista dzieł nominowanych przez elektorów do Nagrody została uzupełniona o jeden utwór, a mianowicie o "Oberki do końca świata" Wita Szostaka.
Zgodnie z powyższym do końcowego etapu konkursu stają następujące utwory, wymienione w kolejności alfabetycznej wg. autorów:
"Lód", Jacek Dukaj;
"Pan Lodowego Ogrodu" t.2, Jarosław Grzędowicz;
"Diabeł Łańcucki", Jacek Komuda;
"Ruda Sfora", Maja Lidia Kossakowska;
"Tracę ciepło", Łukasz Orbitowski;
"Oberki do końca świata", Wit Szostak;
"Epifania wikarego Trzaski", Szczepan Twardoch.

 

Więcej informacji o Nagrodzie pod adresem: http://zimniak.art.pl/n/.


Uroczyste ogłoszenie laureatów odbędzie się
w Domu Literatury w Warszawie
w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89,
dnia 21 października 2008 roku o godz. 18.

Podczas sesji literackiej prof. Antoni Smuszkiewicz,
dr Jerzy Szeja i red. Maciej Parowski
przedstawią nagrodzone dzieła oraz ich twórców.

Fragmenty utworów odczyta Krystyna Czubówna.

Przewidziana jest konferencja prasowa,
na którą organizatorzy zapraszają zainteresowanych dziennikarzy. Impreza jest otwarta, serdecznie zapraszamy!

   


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
OGŁASZA

I OGóLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
im. Z. Arentowicza


     Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nie nagradzanych i nie publikowanych,  w  trzech egzemplarzach maszynopisu.
     Każdy z uczestników może dołączyć dodatkowo jeden wiersz o tematyce związanej z miastem Włocławek.
     Mile widziane będą też wiersze poświęcone Zdzisławowi Arentowiczowi - patronowi Biblioteki. Będą one stanowiły odrębną kategorię.
     Wiersze winne być podpisane godłem, którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.


Na zgłoszenia czekamy do 3 kwietnia 2009 r.

Prace należy przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławej
 

z dopiskiem: „konkurs literacki”. 

Ogłoszenie i podsumowanie wyników nastąpi podczas obchodów Światowego Dnia Książki w kwietniu br. o czym nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.
2024  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa  Created by Frazeologia.pl