Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

&

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie

ogłaszają


XI Ogólnopolski

Konkurs Literacki

imienia Stanisława Grochowiaka

 

w dziedzinie poezji, prozy, dramatu i słuchowiska radiowego

 

organizowany pod patronatem

Prezydenta Miasta Leszna

Regulamin

Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest zarówno dla twórców początkujących, jak
i autorów z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.

Uczestnicy nadsyłają:

Objętość nadsyłanych prac nie może przekroczyć 30 stron znormalizowanego wydruku komputerowego. Uczestnik może przesłać utwory we wszystkich dziedzinach, ale każdy pod innym godłem – prace mogą być umieszczone w jednej kopercie pocztowej. Nadesłane utwory
w chwili zgłoszenia nie mogą być publikowane (również w Internecie) ani nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik gwarantuje, że nadesłane utwory są wynikiem własnej twórczości
i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich oraz bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw.

Prace należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego (format A4), w czterech egzemplarzach opatrzonych czytelnym godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu, e-mail, krótką notkę biograficzną) oraz oświadczeniem następującej treści: „Akceptuję Regulamin XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Stanisława Grochowiaka organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3 i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, e-mail, krótka notka biograficzna) na potrzeby przeprowadzenia tego konkursu” (załącznik 1) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercieKonkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest

1) wypełnienie pisemnego oświadczenia (imię, nazwisko, adres) oraz

2) pisemna zgoda uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów XI Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława Grochowiaka wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnienie jego wyników z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszego konkursu przez organizatora.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2014 roku. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni
na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci otrzymają nagrodę finansową, którą należy odebrać
w dniu finału. Organizatorzy nie wysyłają nagród pieniężnych, nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do upublicznienia wyników Konkursu oraz zdjęć finalistów, a także
do prezentacji oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez zgody autorów i bez honorarium
w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych i materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), prezentacjach multimedialnych dotyczących biblioteki, a także na stronie internetowej biblioteki www.mbpleszno.pl. Pozostali uczestnicy konkursu oraz wszyscy zainteresowani informację o wynikach znajdą na stronie MBP www.mbpleszno.pl.

Z chwilą ogłoszenia XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka prace nadesłane na konkurs poprzedni – poza nagrodzonymi i wyróżnionymi – zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacje:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3,

64-100 Leszno; tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; www.mbpleszno.pl