Wójt i Urząd Gminy w Siedliszczu
Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu
Pismo Literacko-Artystyczne „Egeria”
Wydawnictwo TAWA
ogłaszają

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI NA ZESTAW WIERSZY
IM. WACŁAWA IWANIUKA

VI edycja

REGULAMIN KONKURSU

I. Warunki uczestnictwa:

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu wierszy (minimum 15 maksimum 30), niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie większej lub mniejszej (od wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.

3. Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym (na jednym nośniku - płyta CD). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.

4. Do konkursu nie mogą przystąpić laureaci (zdobywcy głównej nagrody) Konkursu im. W. Iwaniuka poprzednich edycji.

5. Całość należy przesłać do 30 września 2012 roku na adres: Wydawnictwo TAWA, Plac Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka (VI edycja)

 

II. Nagrody i wyróżnienia:

 

1. Oceny zestawów wierszy dokona jury powołane przez organizatorów.

2. Ustala się jedną nagrodę główną. Jest nią: medal pamiątkowy konkursu oraz druk najlepszego tomiku poetyckiego ufundowany przez Urząd Gminy w Siedliszczu. Autor nagrodzonego tomiku otrzyma 100 tzw. egzemplarzy autorskich.

3. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i publikacje związane z Wacławem Iwaniukiem – patronem konkursu.

4. Ponadto wybrane wiersze publikowane będą w Piśmie Literacko-Artystycznym „Egeria”.

 
III. Postanowienia końcowe:

 

1. Podsumowanie konkursu nastąpi w grudniu 2012 roku. O formie, miejscu oraz dokładnej dacie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.

2. Konkurs ma charakter cykliczny, tzn. odbywa się raz do roku, z podsumowaniem każdej edycji, dla uczczenia patrona - Wacława Iwaniuka.

3. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych wierszy i zastrzegają sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowszych utworów bez wypłacania ich autorom honorariów- dotyczy także publikacji w „Egerii” i innych zbiorowych antologiach.

4. Dane osobowe wszystkich uczestników związane z konkursem nie będą udostępniane osobom trzecim.

5. Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.