W związku z przypadającą w tym roku
85. rocznicą śmierci Stefana Żeromskiego
   
Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
– Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie
oraz Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego “Uzdrowisko Nałęczów”
w Nałęczowie
OGŁASZAJĄ

VII Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich 
im. Stefana Żeromskiego

    
Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany zarówno do twórców mających dorobek literacki, jak i debiutantów oraz młodzieży szkolnej. Tematyka prac powinna nawiązywać do problematyki poruszanej przez Stefana Żeromskiego, biografii pisarza, szczególnie  w odniesieniu do jego związków z Nałęczowem.
 
Na konkurs można wysyłać utwory (eseje, analizy, komentarze) niepublikowane wcześniej w całości ani we fragmentach, o objętości do 10 stron maszynopisu. Ilość  prac dowolna.
  
Prace w  trzech egzemplarzach, opatrzone godłem (pseudonimem), z dołączoną kopertą z tym samym godłem, zawierającą informację o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu) należy przesyłać na adres:
   

  
Muzeum Stefana Żeromskiego
ul. Żeromskiego 8, 24-150 Nałęczów
   
 w terminie do 31 maja 2010 roku
    

    
Jury przyzna nagrody pieniężne dla twórców dorosłych i nagrody rzeczowe dla młodzieży szkolnej oraz wyróżnienia honorowe. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada 2010 roku w 85. rocznicę śmierci Patrona konkursu. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani listownie i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród.

   

Prace nadesłane na konkurs pozostają u organizatorów, którzy podejmą starania o publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w całości lub we fragmentach. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
    
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania utworów bez dodatkowego honorarium.
    
Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych  w informacjach o wynikach konkursu i publikacjach pokonkursowych.
  
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:
(81) 501 47 80
lub na stronie internetowej:
www. zamek-lublin.pl