Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
OGŁASZA

XVII OGóLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
"DAĆ ŚWIADECTWO" 2009

1. Cele Konkursu:
- ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
- inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
- popularyzowanie współczesnej poezji.
 
2. Warunki Konkursu:
Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców - zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;

warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego;

każdy utwór należy podpisać godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, wiekiem oraz dorobkiem twórczym - krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagrodach literackich, zdjęcie - najlepiej w formie elektronicznej);

opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do koperty z wierszami);

zestawy nie zawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane;

opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu;

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;

nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu;

prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;

Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2009 roku;

Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;

materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2009 roku;

w przypadku nie wywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody;

pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów;

autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wymienieni na stronie internetowej www.lamelli.com.pl najpóźniej 22 maja 2009;

Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz kosztów wyżywienia i noclegów.


Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2009 r.
(decyduje data stempla pocztowego)

Prace konkursowe należy przesłać na adres:
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków
 

z dopiskiem: „OKP Dać świadectwo”. 

ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 29 maja 2009 roku o godz. 16.00 (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu).
 
Aktualne informacje o konkursie można uzyskać również za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl, lub pisząc na adres akosciuszko(at)lamelli.com.pl

Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników
do potrzeb konkursowych